Hội thi giao lưu tuyên truyền viên nhí năm học 2018-2019